Den Helder moet mogelijk meer woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning

In azc’s, zoals de Doggershoek, wonen statushouders die op een woning wachten.

In azc’s, zoals de Doggershoek, wonen statushouders die op een woning wachten.© © HANS VAN WEEL

Delano Weltevreden
Den Helder

Het Helderse gemeentebestuur houdt er rekening mee dat er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld voor het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders. Dat staat in de Kadernota die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

Het college somt een aantal trends en ontwikkelingen op die van invloed kunnen zijn op het beleid. De onzekerheid over toekomstige vluchtelingenstromen en aantal te huisvesten vergunninghouders is er daar één van. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat Den Helder meer woningen beschikbaar moest stellen om statushouders in te huisvesten. Asielzoekerscentra zijn al vol en raken voller omdat meer vluchtelingen naar Nederland komen. In die azc’s wonen ook statushouders die wachten op een woning. Het Helderse gemeentebestuur houdt er rekening mee dat vergunninghouders die niet op tijd woonruimte toegewezen krijgen, opgevangen moeten worden in een tussenvoorziening of andere vorm van huisvesting.

Dak- en thuislozen

Er is een tekort aan huisvesting voor diverse doelgroepen. Behalve statushouders moeten ook jongeren, spoedzoekers en dak- en thuislozen worden gehuisvest. De doorstroming naar vervolghuisvesting kan volgens het gemeentebestuur verbeterd worden door gebruik te maken van verschillende woonvormen, bijvoorbeeld tijdelijke woonruimte in afwachting van definitieve huisvesting. Deze woonvormen zijn er nog niet.

Het aantal personen met problematische schulden is stabiel of neemt zelfs licht af, constateert het college. Die trend kan worden doorbroken omdat alles steeds duurder wordt (inflatie). Door de stijgende energiekosten kunnen naar verwachting meer inwoners de energierekeningen niet kunnen betalen. Als lage en middeninkomens het hoofd door de inflatie niet meer boven water kunnen houden kan de schuldenproblematiek toenemen.

Verwacht wordt dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2023 met zeven procent stijgt ten opzichte van 2020. Dit percentage loopt volgens de voorspellingen op tot 21 procent in 2025.

Net binnen